ikamien.pl • Niedziela [24.09.2023, 13:30:04] • Międzyzdroje

XXV Jesienne Biegi Przełajowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

XXV Jesienne Biegi Przełajowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

fot. Organizator

XXV JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE MIĘDZYZDROJE 2023 Pod hasłem : „Doładuj się bieganiem”!

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY :
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Gmina Międzyzdroje, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, Woliński Park Narodowy, Rada Rodziców SP 1,

Dofinansowane z programu Mikro Granty, którego operatorem jest Fundacja Orły Sportu a dysponentem środków jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

II. CEL :
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, stymulującej rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Zapewnienie ciekawego, sportowego spędzenia czasu. Integracja dzieci i młodzieży szkół gminy Międzyzdroje i województwa zachodniopomorskiego. Promocja walorów Wolińskiego Parku Narodowego.

III. TERMIN I MIEJSCE :
Międzyzdroje 30.09.2023 r. ( sobota), godz.1100 , boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Leśna 17.

IV. UCZESTNICTWO :
Prawo startu mają dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Odbędzie się między innymi „Bieg Przedszkolaków”, „Bieg do Zagrody” („ bieg Open”) kobiet i mężczyzn, oraz „Bieg RODZINNY”.

V. DYSTANSE
Od 100 m – do 3000 m według programu minutowego.

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW :
Zgłoszenie na listach zbiorczych ( imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa szkoły ) potwierdzone przez dyrektora szkoły i pielęgniarkę odnośnie przeciwwskazań do uprawiania biegów prosimy przesyłać na poniższy adres do 20.09.2023 r. : sp1mz@wp.pl
Zawodnicy (uczniowie) nie zgłoszeni przez SZKOŁY muszą posiadać zgodę rodziców na udział w biegu oraz ważną legitymację szkolną.
Zawodnicy startują z karteczkami startowymi, które przekazują sędziemu po ukończeniu biegu (odbiór kart w biurze zawodów).
Kartę startową należy wypełnić drukowanymi literami.
Zawodnicy zobowiązani są do gotowości startowej na 5 minut przed startem.

VII. NAGRODY :
Pierwsza dziesiątka w każdej kategorii na MECIE otrzyma pamiątkowe gadżety z biegów!
Maluchy ( dziewczynki i chłopcy) (do rocznika 2017) – nagrody rzeczowe za miejsca I-III, medale, słodycze, dyplomy dla każdego.
Puchary, nagrody rzeczowe, za miejsca I – III w następujących biegach:
-dziewczęta i chłopcy klas I – II ( r. 2017,2016),
-dziewczęta i chłopcy klas III – IV ( r.2015,2014),
-dziewczęta i chłopcy klas V – VI ( r.2013,2012),
-dziewczęta i chłopcy klas VII – VIII ( r.2011,2010),
-dziewczęta i chłopcy klasy ponadpodstawowe ( legitymacja szkolna!)- od rocznika 2009
-Bieg do Zagrody– od lat 18 - osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn,
-Bieg RODZINNY – minimum 3 osoby z danej rodziny ( jeżeli wystartuje więcej osób, do podliczenia klasyfikacji liczy się trzech najlepszych zawodników na mecie); 1 rodzic lub 2 rodziców (opiekun prawny) + 2 dzieci lub + 1 dziecko. Każda osoba jest osobno klasyfikowana na mecie ( każda osoba powinna posiadać kartę startową ) w celu zebrania najmniejszej liczby punktów przez daną rodzinę (np. 1 miejsce – 1 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, itd.) Przy jednakowej ilości punktów, wyższe miejsce pierwszego zawodnika decyduje o miejscu drużyny sklasyfikowanej wyżej.

Obowiązuje uczestnictwo w biegu w danej kategorii zgodnie z rocznikiem – nie klasą w szkole!

VIII. FINANSOWANIE :
Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.
Koszty osobowe uczestnictwa pokrywają zgłaszające szkoły i zawodnicy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• biegi odbędą się bez względu na pogodę,
• uczestników obowiązuje: sprzęt sportowy, zgoda lekarza, pielęgniarki szkolnej lub zgoda rodziców na udział w biegach,
• biegi odbędą się zgodnie z przepisami PZLA,
• organizatorzy zabezpieczą opiekę medyczną w czasie trwania zawodów,
• każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność,
• organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za kontuzje poniesione w trakcie zawodów,
• organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzenie zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach wypełniając obowiązek wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 3280611, e-mail. sp1mz@wp.pl
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Rychel, e-mail : iod@miedzyzdroje.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Państwa dane osobowe i Państwa dziecka/dzieci przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z realizacji zadań ustawowych,
6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/41144/