ikamien.pl • Niedziela [18.12.2022, 23:00:23] • Golczewo

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

fot. golczewo.pl

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
1.2. przedstawienie porządku obrad,
1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Interpelacje i wnioski radnych.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.
4. Projekt uchwały w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Golczewo na lata 2023-2025.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.
9.  Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030.
- Załącznik golczewo.pl/lib/yqsldj/91-lbmb22ef.pdf
10. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie.
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2023.
- Załącznik golczewo.pl/lib/yqsldj/121-lbmb2nk1.pdf
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2023-2032.
14. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
18. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Caban

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/39178/