ikamien.pl • Wtorek [23.03.2021, 23:22:59] • Golczewo

XXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Interpelacje i wnioski radnych.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golczewo. (załącznik 1 golczewo.pl/lib/yqsldj/31-kmf2jk1m.pdf, załącznik 2 golczewo.pl/lib/yqsldj/32-kmf2k21t.pdf, załącznik 3 golczewo.pl/lib/yqsldj/33-kmf2k2kn.pdf)
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (537/2).
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony. (254/7)
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony. (331/3, 331/4, 491)
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony. (537/11)
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem użytkowym stanowiącej własność Gminy Golczewo oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w nabyciu. (610/6)
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Golczewie.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2021 r.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2021.
12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Golczewo.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029.
15. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
19. Zakończenie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY Grzegorz Chłopek

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/34336/