ikamien.pl • Wtorek [13.10.2020, 15:42:53] • Powiat Kamieński

Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych - LGD „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza na spotkanie

Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych - LGD „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza na spotkanie

fot. internet

W listopadzie 2020 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” w Wolinie przeprowadzi nabory wniosków o dofinansowanie dedykowane instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu kamieńskiego.

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kół gospodyń wiejskich, parafii i związków wyznaniowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 15:00 w Dworku Wolińskim (Wolin, ul. Zamkowa 24). Podczas spotkania zachowane zostaną wszelkie wymogi sanitarne.

Środki będzie można pozyskać na następujące przedsięwzięcia:
1) Działania wzmacniające kapitał społeczny, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Dofinansowanie przeznaczone na szeroko rozumiane działania społeczne (np. spotkania, szkolenia, konkursy, zajęcia edukacyjne lub sportowe, wydarzenia społeczne).

Możliwa jest również realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych. Wymogiem uzyskania dotacji jest organizacja przynajmniej jednego działania proekologicznego.
2) Remont, renowacja, zabezpieczenie czy oznakowanie zabytków. Obiekty objęte dotacją muszą być wpisane do ewidencji zabytków.
Zakup wyposażenia dla obiektów kulturalnych (np. muzea, domy kultury, biblioteki, świetlice) z przeznaczeniem na szerzenie lokalnej kultury
i dziedzictwa lokalnego.
3) Organizacja przedsięwzięć promujących.
Przykładowo: wydarzenia kulturalne, sportowe lub promocyjne, wydanie publikacji turystycznej czy stworzenie strony internetowej promującej obszar powiatu kamieńskiego. Dofinansowaniem nie mogą być objęte wydarzenia cykliczne.

Dla powyższych przedsięwzięć maksymalne dofinansowanie to 60.000 zł przy czym koszty całkowite operacji (zadania) nie mogą być niższe niż 50.000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania dla stowarzyszeń – 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% z 60.000 zł, czyli 38.178 zł.
4) Budowa nowych obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

W przypadku tego naboru maksymalne dofinansowanie to 200.000 zł przy czym koszty całkowite operacji (zadania) nie mogą być niższe niż 50.000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla stowarzyszeń to 100%, a dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% z 200.000 zł, czyli 127.260 zł.

Informacje wspólne dla wszystkich naborów
Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły (parafie) i związki wyznaniowe.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Termin przyjmowania wniosków: od 16 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborach zostanie wkrótce opublikowane na stronie internetowej www.partnerstwowrozwoju.pl
Dofinansowania pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucje i organizacje zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”:
Tel.: 603 614 261 lub 607 221 889.
E-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl
www.facebook.com/LGDWolin

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/32979/