ikamien.pl • Wtorek [02.04.2019, 12:44:11] • zachodniopomorskie

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych z dofinansowaniem

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych z dofinansowaniem

fot. Andrzej Ryfczyński

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 50 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2019 rok to ponad 6 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 26 projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 6 018 150 zł oraz 1 projekt inwestycyjny – zakup sprzętu informatycznego (6 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują prawie 50 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Modernizację przejdzie wiele krytycznych dla lokalnej społeczności fragmentów sieci komunikacyjnej. Większość planowanych inwestycji drogowych nie tylko ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Województwo Zachodniopomorskie realizuje od 1999 r. Głównym celem dotacji udzielanych przez Urząd Marszałkowski jest poprawa stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ciągu dziewiętnastu lat Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na dotacje tego typu inwestycji kwotę ponad 80 mln zł. Środki te pozwoliły na przebudowę blisko 950 odcinków dróg, o łącznej długości ponad 1300 km.

Lista rankingowa dróg dojazdowych na rok 2019 dostępna jest na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: www.wrir.wzp.pl/sites/default/files/lista_rankingowa_wnioskow_na_2019_rok.pdf

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/27828/